Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika

Kodeks pracy określa dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika (art. 114-122) i odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124-127). Szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika powstają wówczas gdy pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki pracownicze. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w równych częściach. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Może zaistnieć sytuacja, że po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy pracodawca obniży wysokość odszkodowania.